Algemene voorwaarden

Status: 05.01.2017

1. Omvang 1.1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna “AV”) van BioMaderas GmbH (hierna "Verkoper"), zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna "Klant") met de Verkoper met betrekking tot de verkoper in zijn onlineShop getoonde goederen en/of diensten. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij iets anders is overeengekomen. 1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de aankoop van vouchers, tenzij uitdrukkelijk anders is geregeld. 1.3. Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn. Ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. 2. conclusie 2.1. de onlineShop De door verkoper opgenomen productbeschrijvingen zijn geen bindend aanbod van verkoper, maar dienen om de klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen. 2.2. De klant kan gebruik maken van het aanbod in de onlineShop dien het geïntegreerde online bestelformulier van de verkoper in. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen en/of diensten in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen en/of diensten in het winkelwagentje door op de knop te klikken die sluit het bestelproces. Verder kan de klant het aanbod ook telefonisch, per fax, per e-mail of per post aan de verkoper voorleggen. 2.3. De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden - door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij ontvangst van de orderbevestiging door de klant hiervoor bepalend is, of - door de bestelde goederen aan de klant af te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of - door de klant te vragen om te betalen na het plaatsen van zijn bestelling. Indien er meerdere van bovenstaande alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van bovenstaande alternatieven zich het eerst voordoet. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit geacht een verwerping van het aanbod te zijn met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring. 2.4. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt op het einde van de vijfde dag volgend op de verzending van het aanbod. 2.5. Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper wordt de tekst van het contract door de verkoper opgeslagen en na verzending van de bestelling in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) samen met deze algemene voorwaarden verzonden . Bovendien wordt de tekst van het contract op de website van de verkoper gearchiveerd en kan de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde klantenaccount gratis worden opgeroepen door de relevante inloggegevens in te voeren, op voorwaarde dat de klant een klantaccount heeft aangemaakt in de onlineShop van de verkoper heeft gemaakt. 2.6. Vóór de bindende indiening van de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant zijn invoer continu corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties. Bovendien worden alle ingevoerde gegevens opnieuw weergegeven in een bevestigingsvenster voordat de bestelling bindend wordt verzonden en kunnen ze daar ook worden gecorrigeerd met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties. 2.7. Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract. 2.8. De orderverwerking en het contact vindt meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de e-mails die door de verkoper worden verzonden op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die worden verzonden door de verkoper of door derden die zijn belast met het verwerken van de bestelling, kunnen worden afgeleverd. 3. opname 3.1. Consumenten hebben in principe recht op een herroepingsrecht. 3.2. Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in het herroepingsbeleid van de verkoper. 3.3. Het herroepingsrecht geldt niet voor consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen lid zijn van een lidstaat van de Europese Unie en op het moment van het sluiten van de overeenkomst als enige woon- en afleveradres buiten de Europese Unie liggen. 4. Prijzen en betaling 4.1. Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totale prijzen inclusief wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra bezorg- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving. 4.2. Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan ​​waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant komen. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor geldovermakingen door banken (bijvoorbeeld overboekingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijvoorbeeld douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de geldovermaking als de levering niet naar een land buiten de Europese Unie wordt gedaan, maar de klant de betaling doet vanuit een land buiten de Europese Unie. 4.3. Er zijn verschillende betalingsopties beschikbaar voor de klant, die te vinden zijn in de onlineShop opgegeven door de verkoper. 4.4. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, is betaling direct na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd. 4.5. Bij betaling met een door PayPal aangeboden betalingsmethode, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onder de geldigheid van PayPal -Gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onderworpen aan de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account kunt u bekijken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. 4.6. Als u via BillSAFE de betaalmethode aankoop op rekening selecteert, is de aankoopprijs verschuldigd nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dit geval moet de aankoopprijs binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek worden betaald aan PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg (hierna “PayPal” genoemd) ) als beheerder van de BillSAFE-betaaldienst. De betaalmethode voor aankoop op rekening vereist een succesvolle kredietcontrole door PayPal. Als de klant na controle van de kredietwaardigheid op rekening mag betalen, wordt de betaling verwerkt in samenwerking met PayPal, waaraan de aanbieder zijn betalingsvordering toewijst. In dit geval kan de klant alleen met schuldverlossend effect aan PayPal betalen. Zelfs als de betaalmethode voor aankoop op rekening is geselecteerd via BillSAFE, blijft de aanbieder verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, bijvoorbeeld over de goederen, levertijd, verzending, retouren, klachten, annuleringsverklaringen en verzendingen of creditnota's. Voor het overige gelden in dit verband de algemene voorwaarden van BillSAFE, die de klant kan opvragen en moet bevestigen tijdens het bestelproces. De verkoper behoudt zich het recht voor om de aankoop op rekening betaalmethode alleen aan te bieden tot een bepaald bestelvolume en deze betaalmethode te weigeren als het opgegeven bestelvolume wordt overschreden. In dit geval zal de verkoper de klant informeren in zijn betalingsinformatie in de onlineShop een overeenkomstige betalingsbeperking aangeven. 5. Leveringsvoorwaarden 5.1. De goederen worden geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. 5.2. Goederen die door een expediteur worden afgeleverd, worden meestal 'free curb' afgeleverd, d.w.z. op de openbare stoep die het dichtst bij het afleveradres ligt, op voorwaarde dat de verzendinformatie in de onlineShop van de verkoper en tenzij anders overeengekomen. Als langere terrasplanken door een expediteur worden verzonden, zal de ontvanger ze lossen. 5.3. Als het transportbedrijf de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt ​​de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent, indien hij niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid of indien hij tijdelijk verhinderd was de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper de dienst een redelijk bedrag aankondigde tijd vooraf. 5.4. Indien de klant handelt als ondernemer, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper het artikel heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor de uitvoering de verzending. Indien de klant als consument handelt, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen pas over wanneer de goederen worden overhandigd aan de klant of een persoon die bevoegd is om ze in ontvangst te nemen. In afwijking hiervan gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen ook over op de klant zodra de verkoper het artikel heeft afgeleverd aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verzending, indien de klant de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de zending met de uitvoering opdracht heeft gegeven en de verkoper deze persoon of instelling niet eerder aan de klant had genoemd. 5.5. De verkoper behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit het contract in geval van onjuiste of ongepaste levering aan zichzelf. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en met de nodige zorgvuldigheid een specifieke afdekkingstransactie heeft afgesloten met de leverancier. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In het geval van onbeschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de vergoeding onmiddellijk terugbetaald. 5.6. Bij zelfafhaling informeert de verkoper de klant eerst per e-mail dat de door hem bestelde goederen klaar staan ​​om af te halen. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant na overleg met de verkoper de goederen afhalen op de maatschappelijke zetel van de verkoper. In dit geval worden er geen verzendkosten in rekening gebracht. 5.7. Vouchers worden per e-mail aan de klant overgelaten. 6. Eigentumsvorbehalt 6.1. Ten opzichte van consumenten behoudt de verkoper zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald. 6.2. Met betrekking tot ondernemers behoudt de verkoper zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld. 6.3. Indien de klant als ondernemer handelt, heeft hij het recht om de voorbehouden goederen in het kader van de normale bedrijfsvoering door te verkopen. De klant cedeert alle daaruit voortvloeiende vorderingen op derden bij voorbaat aan de verkoper ter hoogte van de respectieve factuurwaarde (inclusief omzetbelasting). Deze overdracht geldt ongeacht of de voorbehouden goederen zonder of na verwerking zijn doorverkocht. De klant blijft ook na de overdracht bevoegd om de vorderingen te innen. De bevoegdheid van de verkoper om de vorderingen zelf te incasseren blijft onaangetast. De verkoper zal de vorderingen echter niet incasseren zolang de klant aan zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper voldoet, niet in gebreke blijft en er geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure is ingediend. 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie) Indien het gekochte artikel defect is, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken. In afwijking hiervan geldt: 7.1. Voor ondernemers Als een onbeduidend gebrek geen aanspraak op gebreken rechtvaardigt, heeft de verkoper de keuze van het soort vervolgprestatie. Als de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de risico-overdracht voor nieuwe goederen is, zijn de rechten en vorderingen voor gebreken in het algemeen uitgesloten voor gebruikte goederen. 7.2. Voor consumenten is de verjaringstermijn voor claims voor gebreken in gebruikte goederen één jaar vanaf de levering van de goederen aan de klant, met de beperking van de volgende paragraaf. 7.3. De aansprakelijkheidsbeperkingen en -verminderingen in de hierboven uiteengezette verjaringstermijn zijn niet van toepassing op zaken die niet zijn gebruikt in overeenstemming met hun normale bestemming voor een gebouw en de gebrekkigheid hebben veroorzaakt voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, die is op basis van een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door de verkoper of een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent van de verkoper voor andere schade die is gebaseerd op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door de verkoper of op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent van de gebruiker, evenals in het geval dat de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze heeft verzwegen 7.4. Bovendien geldt voor ondernemers dat de wettelijke verjaringstermijnen voor het verhaalsrecht volgens § 478 BGB onaangetast blijven. 7.5. Als de klant handelt als handelaar in de zin van § 1 HGB, is hij onderworpen aan de commerciële verplichting om gebreken te onderzoeken en te melden volgens § 377 HGB. Indien de klant de aldaar geregelde meldingsverplichtingen niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd. 7.6. Indien de klant als consument handelt, wordt hij verzocht om bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant zich niet aan de afspraken houdt, heeft dit geen enkele invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken. 8. aansprakelijkheid De verkoper is als volgt aansprakelijk jegens de klant voor alle contractuele, quasi-contractuele en wettelijke, inclusief onrechtmatige vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van kosten: 8.1. Verkoper is volledig aansprakelijk om welke rechtsgrond dan ook in geval van opzet of grove schuld in geval van opzettelijk of onzorgvuldig letsel aan leven, lichaam of gezondheid op grond van een garantiebelofte, tenzij ter zake anders is geregeld wegens verplichte aansprakelijkheid zoals zoals onder de Productaansprakelijkheidswet 8.2. Als de verkoper nalatig een essentiële contractuele verplichting schendt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract, tenzij de aansprakelijkheid onbeperkt is in overeenstemming met de bovenstaande paragraaf. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die het contract aan de verkoper oplegt naar zijn inhoud om het doel van het contract te bereiken, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de klant regelmatig kan vertrouwen . 8.3. Overigens is een aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten. 8.4. Bovenstaande aansprakelijkheidsregelingen zijn ook van toepassing met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verkoper voor zijn plaatsvervangende agenten en wettelijke vertegenwoordigers. 9. Inwisselen van actievouchers 9.1. Vouchers die door de verkoper gratis worden uitgegeven als onderdeel van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna "actievouchers") kunnen alleen online worden gebruiktShop van de verkoper en kan alleen in de aangegeven periode worden ingewisseld. 9.2. Individuele producten kunnen van de voucheractie worden uitgesloten als uit de inhoud van de actievoucher een overeenkomstige beperking voortvloeit. 9.3. Actievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk. 9.4. Per bestelling kan slechts één actievoucher worden ingewisseld. 9.5. De waarde van de goederen moet minimaal overeenkomen met het bedrag van de actievoucher. Een eventueel resterend tegoed wordt niet terugbetaald door de verkoper. 9.6. Als de waarde van de actievoucher niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere betalingsmethoden worden gekozen die door de verkoper worden aangeboden om het verschil te verrekenen. 9.7. Het saldo van een actievoucher wordt niet contant uitbetaald en levert ook geen rente op. 9.8. De actievoucher wordt niet terugbetaald als de klant de goederen die in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht geheel of gedeeltelijk met de actievoucher zijn betaald, retourneert. 9.9. De actievoucher is overdraagbaar. De verkoper kan, met ontladende werking, contact opnemen met de respectievelijke eigenaar die de actievoucher heeft gebruikt in de onlineShop van de verkoper aflost. Dit geldt niet indien de verkoper kennis of grove onwetendheid heeft van de niet-machtiging, de handelingsonbekwaamheid of het ontbreken van het recht om de respectieve eigenaar te vertegenwoordigen. 10. Toepasselijk recht 10.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het recht op de internationale aankoop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken. 10.2. Verder geldt deze rechtskeuze met betrekking tot het wettelijk herroepingsrecht niet voor consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen lid zijn van een lidstaat van de Europese Unie en wiens enige woon- en afleveradres buiten de Europese Unie op het moment dat het contract wordt gesloten. 11. jurisdictie Als de klant een handelaar, rechtspersoon van publiek recht of publiekrechtelijk speciaal fonds op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland gevestigde, de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is het bedrijf van de verkoper. Als de klant buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland is gevestigd, is het bedrijf van de verkoper bij uitsluiting bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, indien de overeenkomst of vorderingen uit hoofde van de overeenkomst van de handel van de klant of beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. In de bovengenoemde gevallen heeft de verkoper echter in elk geval het recht om de rechtbank te bellen in de vestigingsplaats van de klant. 12. Informatie over online geschillenbeslechting 12.1. De EU-commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of serviceovereenkomsten waarbij een consument is betrokken. 12.2. De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten. klantinformatie Informatie over de identiteit van de verkoper BioMaderas GmbH Managing Partners: Catherine Körting, Christian Körting, Philip Jaeger Rathenower Straße 30 D-10559 Berlijn Telefoon: +49 (0)30 22 45 58 93 Fax: +49 32 121 30 33 42 E-mail: info@biomaderas.com handelsregister handelsregister Berlin-Charlottenburg HRB 126186 B ​​​​omzetbelastingnummer: DE272236901 [gzd_complaints]